High Intensity Scavenging

Ros scavenging mn 3 o 4 nanozymes for in vivo anti-inflammation.Jia yao a, yuan cheng a, min zhou a, sheng zhao a, shichao lin a, xiaoyu wang a, jiangjiexing wu a, sirong li a and hui wei ab a department of biomedical engineering, college of engineering and applied sciences, nanjing national laboratory of microstructures, nanjing university, nanjing, jiangsu 210093, china.