Ban May Nghien Cuu In Hanoi

Ket cau sang rung day chuyen nghien da ket cau may nghien da con rung mn hnh, may nghien sang da hoa phat ket cau nay co the goi la con doi xu-pap thuy luc , cau tao may nghien rang thuc pham -, may dao sang tao,, ket cau sang rung day chuyen.